Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia Wstępne

1. Sklep internetowy Budka Suflera oficjalny sklep internetowy (dalej: „Sklep Internetowy”), znajdujący się pod adresem domenowym: http://www.budkasuflera.pl/sklep/ umożliwia dokonywanie zakupów produktów za pośrednictwem Internetu. Osoba dokonująca zakupu produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego zwana jest dalej „Zamawiającym”.

2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Romualda Lipko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Romuald Lipko” o numerach identyfikacyjnych NIP: 7121657234, REGON: 061519571, Krzysztofa Cugowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Krzysztof Cugowski” o numerach identyfikacyjnych NIP: 7121255346, REGON: 432569211, Tomasza Zeliszewski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Zeliszewski” o numerach identyfikacyjnych NIP: 7121968187, REGON: 061433800, działających wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą „Budka Suflera Production” z siedzibą pod adresem: Dąbrowica nr 14 A; 21-008 Tomaszowice, woj. lubelskie, gmina Jastków, o numerach identyfikacyjnych NIP: 7120167982, REGON: 430380946 (dalej:” Budka Suflera Production S.C.”)

3. We wszelkich sprawach dotyczących dokonanego zakupu mogą Państwo kontaktować się: drogą tradycyjnej korespondencji (listownie) na adres: Budka Suflera Production S.C Dąbrowica nr 14 A; 21-008 Tomaszowice, lub za pomocą e-mailu kierowanego na adres: sklep@budkasuflera.pl

II. Procedura składani reklamacji i realizacji zamówienia

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Aby poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można będzie także obserwować status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Budka Suflera Production S.C. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji Budka Suflera Production S.C zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.

9. Budka Suflera Production S.C. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT), tj. są cenami brutto.

11. Budka Suflera Production S.C. umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego prowadzącego działalność gospodarczą faktury VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane Zmawiającego – poda

12. nazwę oraz adres firmy pod jaką prowadzi się działalność gospodarczą oraz numer NIP.

13. Płatności związane z zakupem należy dokonać na rachunek bankowy Budka Suflera Production S.C., Dąbrowica nr 14 A; 21-008 Tomaszowice prowadzony przez Bank PKO S.A. pod numerem: 70 1020 3176 0000 5902 0156 6223

14. Budka Suflera Production S.C., przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia, więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych mogą Państwo uzyskać czytając Politykę Prywatności dostępną pod adresem domenowym: http://www.budkasuflera.pl/sklep/content/7-polityka-prywatnosci

III. Odstąpienie od umowy

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 683 – dalej: „ustawa o prawach konsumenta”). Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.

15. Zgodnie z art. 38 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Powyższe oznacza, iż jeśli Zamawiający zakupił płytę CD, płytę winylową lub inny nośnik muzyki w zapieczętowanym opakowaniu to po jej odpakowaniu nie przysługuje mu prawo odstąpienia.

16. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

17. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający musi poinformować Budka Suflera Production S.C o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub skan pisma wysłany pocztą elektroniczną).

18. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy będącym integralną częścią regulaminu (Załącznik nr 1 do regulaminu).

19. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Zamawiający odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.

20. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Zamawiający. Koszt ten zależy od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki.

21. W przypadku odstąpienia od umowy Budka Suflera Production S.C zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Budka Suflera Production S.C) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Budka Suflera Production S.C o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

22. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Budka Suflera Production S.C
Dąbrowica nr 14 A
21-008 Tomaszowice
z dopiskiem „zwrot towaru”.

Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie, w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości wskaże inną formę płatności, która będzie możliwa do realizacji za strony Budka Suflera Production S.C

IV. Reklamacje

23. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z towarem wskazanym w zamówieniu.

24. Sklep rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.

25. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Zamawiający otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.

26. Towar reklamowany należy odsyłać na adres:
Budka Suflera Production S.C
Dąbrowica nr 14 A
21-008 Tomaszowice
z dopiskiem "reklamacja".

V. Postanowienia końcowe

27. Budka Suflera Production S.C jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne Ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2018 poz. 1025).

28. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin.

 

Załącznik nr 1

 

………………………..

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

imię i nazwisko konsumenta(-ów)
adres konsumenta(-ów)

Budka Suflera Production”
Dąbrowica nr 14 A;

21-008 Tomaszowice,
e-mail: sklep@budkasuflera.pl

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………… ……………………………………………..………………………………………….………….……

Data odbioruwyżej wskazanej/ wskazanych rzeczy (*) ………………………………………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Koszyk Realizuj zamówienie