Kategorie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszej polityce znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z dokonaniem zakupu za pośrednictwem Oficjalnego Sklepu Internetowego Budki Suflera, oraz Państwa Praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

I. Informacje Ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
- Romuald Lipko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Romuald Lipko”
o numerach identyfikacyjnych  NIP: 7121657234, REGON: 061519571,
- Krzysztof Cugowskim prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Krzysztof Cugowski” o numerach identyfikacyjnych NIP: 7121255346, REGON: 432569211,
- Tomasz Zeliszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Zeliszewski” o numerach identyfikacyjnych NIP: 7121968187, REGON: 061433800,
działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą „Budka Suflera Production”
z siedzibą pod adresem: Dąbrowica nr 14 A; 21-008 Tomaszowice, woj. lubelskie, gmina Jastków, o numerach identyfikacyjnych NIP: 7120167982, REGON: 430380946. 
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem:
− drogą tradycyjnej korespondencji (listownie) na adres: Dąbrowica nr 14 A; 21-008 Tomaszowice,
 lub
− za pomocą e-mailu kierowanego na adres: sklep@budkasuflera.pl.

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa
do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy etc.

4. Dane osobowe, które Administrator gromadzi to: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, adres stacjonarny, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). 

5. W niektórych przypadkach Administrator może zbierać także inne niż wskazane
w ustępie 6 kategorie danych osobowych; takie dane będą zbierane jedynie gdy wymagać tego będzie zgodny z prawem cel przetwarzania danych osobowych.


II. Cel i sposób przetwarzania danych osobowych

6. Państwa dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu zrealizowania umowy sprzedaży zawartej między Administratorem prowadzącym Oficjalny Sklep Internetowego Budki Suflera., tj. będą one przetwarzane w celu zrealizowania transakcji dokonanej za pośrednictwem wyżej wskazanego sklepu internetowego. Przetwarzanie następuje w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży.

7. Państwa dane osobowe będą mogły być również przetwarzane bez Państwa osobnej zgody,
w razie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przykładowo, jeżeli dokonali Państwo zakupu naszego produktu bez dokonania należnej płatności, Administrator będzie uprawniony
do przetwarzania Państwa danych osobowych na użytek dochodzenia należności
(np. przetwarzanie danych osobowych w  celu sporządzenia pozwu).

8. W ramach prowadzonej przez Administratora działalności nie dokonuje się profilowania i innych automatycznych metod przetwarzania danych osobowych. 

III. Odbiorcy lub kategoria odbiorców Państwa danych osobowych

9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać powierzone podmiotom, które współpracują z Administratorem na podstawie odrębnej umowy.

10. Powierzenie przetwarzania danych oznacza, że podmioty trzecie uzyskają dostęp do Państwa danych, dla realizacji celów związanych z zawartą umową sprzedaży, jak również dla realizowania przez Administratora jego uzasadnionych prawnie interesów (np. w przypadku braku płatności może dojść do przekazanie Państwa danych osobowych kancelarii prawnej w celu przygotowania pozwu)

11. Państwa dane osobowe mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom:
a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
b) podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne,
c) podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
 
12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Państwa wyraźnej i odrębnej zgody.

IV. Okres przechowywania Państwa danych osobowych i zakres Państwa uprawnień

13. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj. przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia zamówienia lub przez okres wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
maksymalnie przez okres 10. lat liczony od dnia zakończenia wykonania umowy.

14. Przysługuje Państw prawo do:
żądania dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 RODO),
sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO),
przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 21 RODO).

15. Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie danych, którego dokuje Administrator, w Państwa ocenie narusza przepisy prawa, w tym w szczególności RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa).Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Koszyk Realizuj zamówienie